Aanbod

High5-Onderwijsadvies kan scholen helpen bij allerlei vragen m.b.t.:
- organisatie & management
- kwaliteitszorg
- visieontwikkeling
- zorgstructuur
- adaptief onderwijs (klassenmanagement, gedifferentieerde instructie, effectieve instructie,
& & & &zelfstandig werken, samenwerkend leren, etc.)
- de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
- NIEUW!! 'Actie op ambitie'

Enkele interessante trajecten:
Didactische opfrisser
Voor wie:
- Teams
Doel(en):
- Scholing, ontwikkeling t.a.v. het didactisch handelen (met name gericht op effectief leerkrachtgedrag). Inhoud(en):
- Model effectieve instructie en/of
- (Organisatie van) gedifferentieerde instructie en/of
- Interactie en/of
- Leerstrategieën
- Etc.

Kwaliteitszorg(beleid) onder de loep
Voor wie:
- Directie en/of
- Teams
Doel(en):
- Kritische (zelf)reflectie op het gehanteerde kwaliteitsbeleid
- Versteviging van de kwaliteitszorg
Inhoud(en):
Dit aanbod is met name geschikt voor scholen die:
- willen weten wat de huidige ontwikkelingen zijn m.b.t. kwaliteitszorg en waar bijvoorbeeld een inspectie met name op let; en/of
- een kwaliteitszorginstrument willen aanschaffen; en/of
- het planmatige en cyclische karakter van hun kwaliteitszorg willen verstevigen (o.a. PDCA-cyclus, goede documentatie, etc.); en/of
- reeds een kwaliteitszorginstrument hebben, maar zich afvragen in welke mate dit instrument dekkend is voor het huidige inspectiekader en/of
- reeds een kwaliteitszorginstrument hebben, maar zich afvragen of daar ook beter, efficiënter mee gewerkt kan worden (bijvoorbeeld door een integratie met IPB te realiseren);

Onderwijskundige feedbackgesprekken met de schoolleider
Voor wie:
- Directie Doel(en):
- Ontwikkeling van de schoolorganisatie en de rol van de schoolleider hierbij middels feedback- (ontwikkel)gesprekken
Inhoud(en):
- Op aangeven van de schoolleider, bijvoorbeeld:
* onderwijskundig leiderschap,
* (effectieve) schoolverbetering
* teamontwikkeling
* kwaliteitszorg
* visie/missie,
* etc.

Onderwijseffectiviteit en onderwijsonderzoek
Voor wie:
- Teams
Doel(en):
- Scholen op een hoger resultaatniveau laten functioneren
Inhoud(en):
Nog voordat je het woord: resultaten, nader hebt gedefinieerd, zullen de meeste leerkrachten beamen dat scholen kunnen verschillen in de mate waarin ze bijdragen aan het behalen van bepaalde resultaten bij leerlingen. Ook wanneer onder resultaten wordt verstaan: het behalen van goede prestaties t.a.v. de basisvaardigheden (dus een accent op de cognitieve ontwikkeling), blijven de meeste leerkrachten van mening dat scholen daarin zullen verschillen. De onderwijspraktijk laat ons dat ook - in sommige gevallen jammer genoeg - feilloos zien. Weten dat scholen hierin zullen verschillen is echter van eenzelfde orde als weten dat de ene auto milieuvriendelijker is dan de andere. Waar het natuurlijk omgaat, is weten welke factoren daarin een belangrijke rol spelen om daar vervolgens iets mee te doen. Veel leerkrachten hebben wel een bepaald idee over die factoren, maar in welke mate dat idee ook aantoonbaar klopt, is echter - ook voor henzelf - vaak de vraag. Gelukkig is er de laatste 3-4 decennia ontzettend veel onderzoek verricht naar effectiviteit van het onderwijs waardoor meer zicht is gekomen op die factoren die daadwerkelijk het verschil bepalen.

Dit aanbod is erop gericht om scholen/leerkrachten:
- er (nog meer) van te doordringen dat zij een belangrijke rol vervullen in de ontwikkeling van leerlingen en zij die rol goed of slecht kunnen vervullen;
- in te leiden in die factoren die met name de vorderingen van leerlingen positief beïnvloeden;
- een analyse te laten maken voor wat betreft de uitvoer van die (hoog rendements) factoren;
- te helpen een traject (beleid) uit te zetten dat gericht is op het optimaal benutten van haar mogelijkheden t.a.v. die factoren, zodat leerlingen uiteindelijk op een hoger resultaatniveau gaan functioneren.
- leerkrachten te scholen t.a.v. de uitvoer van die (hoog rendements) factoren.

High5-Onderwijsadvies biedt verschillende diensten m.b.t. dit onderwerp aan, zoals lezingen, cursussen en schoolverbeteringstrajecten.

Evidence Based Begeleiden (EBB)
Voor wie:
- Leerkrachten
Doel(en):
- Leerkrachten worden prestatiegericht begeleid
Inhoud(en):
- De leerkracht is de belangrijkste ‘variabele’ voor wat betreft het realiseren van leerprestaties bij leerlingen. De praktijk is echter dat leerkrachten nogal verschillen in de mate waarin ze bijdragen aan die leerprestaties. High5-Onderwijsadvies noemt dit: het verschil in prestatieaandeel dat geleverd wordt door leerkrachten. EBB is erop gericht dit bewuste en onbewuste handelen inzichtelijk te maken voor leerkrachten en daarvoor in de plaats effectieve handelingssuggesties aan te reiken. Dit gebeurt middels de speciaal daarvoor ontwikkelde: EBB-systematiek. Deze systematiek wordt gekenmerkt door de volgende fasen:
1. Observatie door onderwijsadviseur m.b.v. een videocamera
2. Analyse van de opname door de leerkracht (reflectie) en
3. Analyse van de opname door de onderwijsadviseur
4. Nagesprek tussen leerkracht en onderwijsadviseur dat erop gericht is om:
a. boven water te krijgen welke handelingen de leerkracht bewust uitvoert en welke onbewust uitgevoerd worden.
b. positieve feedback te geven op de bewuste handelingen die resulteren in een hoog prestatieaandeel.
c. correctieve feedback te geven op de bewuste handelingen waarmee een laag prestatieaandeel wordt geleverd. In dit geval vloeit het gedrag vaak voort uit een verkeerd mentaal model dat men heeft.
d. leerkrachten bewust te maken van onbewust handelingen waarmee een hoog prestatieaandeel wordt geleverd.
e. leerkrachten bewust te maken van onbewust handelingen waarmee een laag prestatieaandeel wordt geleverd.

Door de fasen b tot en met e wordt het effectieve mentale model (verder) gevormd.

High5-Onderwijsadvies kan ook directeuren begeleiden om zich de EBB-systematiek eigen te maken, zodat zij zelf teamleden (meer) prestatiegericht kunnen begeleiden.

Voor alle diensten die High5-Onderwijsadvies biedt, geldt dat ze volledig op maat geleverd kunnen worden. Dit betekent dat u zelf accenten kunt leggen voor wat betreft inhoud en/of organisatie. Mocht u vragen hebben over het aanbod van High5-Onderwijsadvies dan kunt u uiteraard geheel vrijblijvend contact met mij opnemen.