Effectuering van het rekenonderwijs
(het realiseren van rekenprestaties op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht)

Aanleiding:
Dit traject vloeide voort uit een negatieve beoordeling van de inspectie op deze indicator.

Inhoudelijke acties o.a.:
- Een (SMART) ‘plan van aanpak’ voor de inspectie schrijven
- Met de directie de factor (leer)tijd onder de loep nemen
- Met de IB-ers alle toetsgegevens met terugwerkende kracht in een meerjarenperspectief plaatsen en analyseren (per groep en over verschillende leerjaren à trendanalyse)
- Met de leerkrachten onderbouw een beredeneerd aanbod opzetten in combinatie met het realiseren van een goede aansluiting met groep 3
- De leerkrachten middenbouw en bovenbouw scholen voor wat betreft: klassenmanagement (effectieve leertijd) en effectieve instructie
- Het inzichtelijk maken van de methode met specifieke aandacht voor de leerlijnen, inclusief de schema’s, modellen en strategieën die binnen die leerlijnen gehanteerd worden.

Begeleiding middels:
- (werk)overleg met directie en IB-ers
- teambijeenkomsten
- klassenbezoeken / coaching (met videocamera)

Terug <<<