Invoeren van verschillende leerroutes binnen de klas

Aanleiding:
De achterliggende gedachte bij de implementatie van (deze) leerroutes is dat je niet alleen naar de zogenaamde zorgleerlingen moet kijken, maar naar alle leerlingen binnen een groep en dat je planmatig om moet gaan met de verschillen in onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Dit betekent ook dat er een verschuiving plaatsvindt van het (voornamelijk) werken met individuele handelingsplannen naar het werken met zogenaamde groepsplannen.

Stappen die in de ‘leerroutecyclus’ gezet worden:

  1. Het verzamelen van gegevens, zoals bijvoorbeeld toetsgegevens (methodeonafhankelijk en –afhankelijk), observaties, etc.
  2. Het - op grond van bovenstaande data - vaststellen van de onderwijsbehoeften van leerlingen
  3. Clustering van leerlingen. Meestal in 3 groepen: ondergemiddeld (OG), gemiddeld (G) en bovengemiddeld (BG)
  4. Opstellen van het groepsplan (wat wil je bereiken, op welke manier, m.b.v. welke materialen en hoe ga je later vaststellen of je dat leerdoel bereikt hebt)
  5. Uitvoeren van het groepsplan;
  6. Evaluatie van het groepsplan.

In schema:


Inhoudelijke acties o.a.:
- Inhoudelijke oriëntatie (neuzen dezelfde kant op)
- Werkafspraken opstellen (voor welke vakgebieden, het aantal groeps- planperiodes per jaar, de relatie met individuele groepsplannen, etc.)
- Opstellen instrumentarium (formulieren + leerrouteprotocol)
- Collegiale consultatie m.b.t. het opstellen en uitvoeren van het groepsplan.

Begeleiding middels:
- overleg met directie en IB-er
- teambijeenkomsten

Terug <<<