Producten

Duco Creemers heeft samen met senior onderwijsadviseur Thijs Radersma een aantal interessante (kwaliteits)producten ontwikkeld voor het onderwijs.

1. Zorgverbreding Goed voor elkaar

Scholen moeten/willen de zorg steeds verbreden om zowel kinderen met een achterstand als kinderen met een voorsprong te kunnen begeleiden. Ze willen dat vanzelfsprekend zo goed mogelijk doen, zo goed mogelijk regelen, zo goed mogelijk voor elkaar hebben. Men moet daarbij in de eerste plaats weten wat er geregeld/gedaan moet worden wat betreft de zorg voor de leerlingen. Het programma ‘Zorgverbreding, goed voor elkaar’ geeft dat reeds aan. In het programma is alles wat er moet gebeuren geordend in een veertiental rubrieken (kaarten).
Ook is het zeer belangrijk dat duidelijk is wie wat doet.

Met andere woorden: wat doet de directeur, interne begeleider, remedial teacher, groepsleider, etc. voor het realiseren vanadaptief onderwijs. Met ‘Zorgverbreding, goed voor elkaar’ is dat zeer snel en overzichtelijk vast te leggen (een kwestie van aanklikken). Het programma (de CD-Rom en deze map) levert voor alle betrokkenen een (schoolspecifieke !) takenlijst op. Op deze lijsten kan (eveneens door aanklikken) aangegeven worden wat de stand van zaken is t.a.v. alle taken op deze lijst. Ze worden goed uitgevoerd, ze kunnen beter uitgevoerd worden of ze worden niet uitgevoerd /kunnen niet uitgevoerd worden. Bovendien kan daarbij meteen (ook met aanklikken) vastgelegd worden of het uitvoeren van een taak het komende schooljaar prioriteit krijgt en kunnen bij de prioriteiten acties (wat, wanneer, hoe, met wie) geformuleerd worden.

Middels dit kwaliteitsinstrument kunnen de scholen snel tot concrete acties komen, wat bijdraagt aan de betrokkenheid van alle teamleden en waardoor een wezenlijk en omvangrijk onderdeel van de schoolontwikkeling, namelijk de zorg voor de leerling(en):
- overzichtelijk wordt en blijft;
- goed en snel door de directeur en interne begeleider is aan te sturen en
- door alle betrokkenen is uit te voeren.

In een onderzoeksrapport van Q*primair kunt u lezen:

‘De betrouwbaarheid van de zorginstrumenten is bijna altijd laag (meestal matig, één keer zwak, één keer redelijk en één keer goed), de validiteit is altijd zwak en de gebruikskwaliteit is overwegend matig, met een uitschieter bij een instrument dat pas sinds mei j.l. op de markt is, ‘Zorgverbreding goed voor elkaar’ (zeer goed) en Zorgprofiel (goed).’

‘… dat ‘Zorgverbreding goed voor elkaar’ een handzaam en nuttig instrument is waarmee een team snel een overzicht kan krijgen van de kwaliteit van de uitvoering van de zorgtaken. Daarnaast biedt het instrument tal van handreikingen en suggesties. Handreikingen om de zorg voor kwaliteit te verbeteren en te borgen, inhoudelijke suggesties (voor de verschillende rubrieken van taken) en uitgewerkte voorbeelden hiervan.’

Kosten: € 138,50

Heeft u vragen over dit product en/of wilt u het bestellen, neemt u dan gerust contact met mij op.

2. Relatie met de ouders, goed voor elkaar

In het nieuwe programma ‘Relatie met de ouders, goed voor elkaar’ zit een ouderenquête, die scholen heel gemakkelijk aan kunnen passen aan hun wensen en waarmee ze de resultaten van de enquête zélf met staaf- en taartdiagrammen in beeld kunnen brengen.Scholen willen dat de relatie met de ouders/verzorgers goed is en goed blijft. Daarvoor moeten scholen op verschillende terreinen iets doen (afspreken, uitvoeren). Om de scholen daarbij te helpen verschijnt is het computerprogramma ‘Relatie met de ouders, goed voor elkaar’, ontwikkeld. Bij het programma hoort een map.


Het programma bevat een stappenplan om heel gemakkelijk en vlot de bestaande relatie van de school met de ouders/verzorgers in beeld te brengen, zo nodig te verbeteren en waar hij goed is goed te houden. In de map staan suggesties en tips (met voorbeelden!) bij het stappenplan.

Het programma heeft vijf rubrieken:
- ouders informeren over de school
- ouders informeren over hun kind(eren)
- ouders betrekken bij de school
- formele contacten tussen ouders en school
- zich op de hoogte stellen van de verwachtingen, ideeën van ouders (het enquêteren van ouders).

In het programma is aangegeven wat voor alle scholen van toepassing is. Schoolspecifieke zaken kan men aanvinken en zonodig kan men ook nog zelf items toevoegen. Het programma is dus bruikbaar voor alle scholen.

Omdat in het kader van kwaliteitszorg en de inspectiebezoeken de taak ‘zich op de hoogte stellen van de verwachtingen, ideeën van ouders’ heel belangrijk is, is deze taak in het programma zeer gedetailleerd en goed uitgewerkt (rubriek 5). Met het programma kan men zeer snel een enquête, die past bij de school, samenstellen en laten invullen. Ook kan men in Word een gedetailleerd overzicht van de resultaten krijgen met behulp van staaf- en taartdiagrammen! Met deze optie kan men de resultaten of delen ervan printen en/of opslaan, van schriftelijk commentaar voorzien en opnemen in een nieuwsbrief, een(speciale) schoolkrant of een PowerPoint Presentatie voor een ouderavond.

Eindelijk is er dus een ouderenquête beschikbaar die zonder hulp van derden uitgevoerd kan worden!

Kosten: € 189,00

Heeft u vragen over dit product en/of wilt u het bestellen, neemt u dan gerust contact met mij op.